ទំហំ

 

អាវយឺត - ហូលឌី - អាវធំ - អាវយឺត

 

 ស្បែកជើង - ស្បែកជើងប៉ាតា - ស្បែកជើងប៉ាតា 

ទំហំខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រ។

មួកមានទំហំទំនេរភាគច្រើនទំហំមួយសមនឹងទាំងអស់។

 

សម្រាប់សំណួរបន្ថែមលើទំហំសារទាក់ទងនឹងការជជែកផ្ទាល់របស់យើងនៅផ្នែកខាងស្តាំខាងក្រោមនៃគេហទំព័ររបស់យើងឬនៅលើវេទិកាណាមួយ។ 

 

info@dznrspot.com